Tóth Zsuzsanna

hangfejlesztő, magyar tanár, előadóművész
info [at] hangfejlesztes.hu

Találd meg a Magabiztos Hangod! – Beszédhangfejlesztés

Adatvédelmi nyilatkozat és Szerzői jogok

A hangfejlesztes.hu számára kiemelten fontos a honlap látogatói által megadott személyes adatok, úgy mint név, e-mail cím, telefonszám védelme.

A Magánórákra/ Hangfejlesztés órára való jelentkezés során kért elérhetőségre vonatkozó információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, más néven: GDPR) eleget téve körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Harmadik félnek személyes adatait nem adjuk ki, azokat profilalkotásra, valamint automatizált döntéshozatal céljából nem használjuk fel. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, egyéb nyilvántartásokból nem gyűjt személyes adatokat.

1. Adatkezelő, -feldolgozó személye
A Hangfejlesztés órára való jelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg, ezek az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. A technikai hátteret az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

Az Üzemeltető és elérhetőségei: Tóth Zsuzsanna, 1148 Budapest, Mogyoródi út 69. fszt. 9., Adószám: 69620302-1-42

Nyilvántartásba vevő neve: Tóth Zsuzsanna.

Telefonszáma: 06-30-564-0495

E-mail címe: info [at] hangfejlesztes.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója: DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

2. Adatkezelés célja
A Hangfejlesztés órákkal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:
Hangfejlesztés órára jelentkezés fogadása, óraegyeztetés, a jelentkezők részére az órákkal kapcsolatos tájékoztatók, technikai jellegű üzenetek küldése, gyakorló anyagok küldése, online segítségnyújtás a gyakorláshoz.

3. Adatkezelés jogalapja
A Hangfejlesztés órára jelentkezéssel kapcsolatban a személyes adatok megadása önkéntes, vagyis az órára jelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
A Hangfejlesztés órára jelentkezéssel a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldal minden oldaláról.

4. Adatkezelés időtartama
A Hangfejlesztés óra igénybe vételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését, illetve amíg a hangfejlesztés befejező órájára sor nem kerül. Az adatkezelés céljának és jogalapjának megszűnését követően a személyes adatokat a nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük.
A hozzájárulás visszavonása, az adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása bármikor kérhető az info [at] hangfejlesztes.hu címen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5. Adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó (csillaggal jelölve) és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a Hangfejlesztés órára való jelentkezéshez, melyek az alábbiak: név és e-mail cím.
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó a szolgáltatást nem veheti igénybe.

6. Adatbiztonság
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles lenne a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tesz, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás igénybe vevője (jelentkező) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

7. Jogok gyakorlása, jogorvoslat
A jelentkezők jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a hozzáférés joga alapján az info [at] hangfejlesztes.hu e-mail címen, úgy mint:

  • az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
  • továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

A jelentkezőknek joga van személyes adatainak helyesbítéséhez, azok pontosításához vagy hiányosság esetén azok kiegészítéséhez.

Továbbá jogosultak személyes adataik törlésének kérésére, melynek az adatkezelő késedelem nélkül eleget tesz. Tehát a korábban tett hozzájárulást bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatják.

A jelentkezők korlátozhatják, zároltathatják az adatkezelővel személyes adataik kezelését az alábbi esetekben:

  • vitatják a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás a pontosítás megtételéig tart,
  • az adatkezelés jogellenes, de az érintett jelentkező ellenzi adatai törlését,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a kapott személyes adatokra, de az érintett jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • tiltakoztak az adatkezelés ellen.

A jelentkezők jogosultak arra, hogy személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, mellyel az adathordozhatósághoz való jogukat gyakorolják.

A jelentkezőknek joga van tiltakozni, ha álláspontjuk alapján az adatkezelő a személyes adataikat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Az a jelentkező, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, más néven: GDPR tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel (bírósági eljárás mellett), vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
Honlap: www.naih.hu

8. Cookie-k
Weboldalunk forgalmának nyomon követése miatt Google Analytics szolgáltatást használunk, ami egy programkódot épít be weboldalunkba, melyen keresztül cookie-k kerülnek elhelyezésre a böngészők számítógépén. Ezeken a cookie-kon kívül használunk más, a felhasználói élmény növelését elősegítő cookie-kat is. A cookie-k szöveges fájlok, melyek a böngészők merevlemezén kerülnek tárolásra, amennyiben azt engedélyezték weboldalunkon, és melyek olyan információkat tartalmaznak, mint például az adott böngésző számítógépéről meglátogatták-e már weboldalunkat. Természetesen ezeket a cookie-kat honlapunk megnyitásakor módjukban áll elutasítani. A számítógépén elhelyezett cookie-k révén a böngészők személye nem azonosítható, és nem gyűjtenek egyéb adatokat sem a számítógépükről.

Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és fenntartja a jogot annak módosítására.

Szerzői jogok
A hangfejlesztes.hu oldalon található valamennyi információ, feljegyzés, tapasztalat-megosztás, képi és videoanyagok, valamint a honlap teljes szerkezete és annak minden eleme szellemi alkotásnak minősül és jogi védelem alatt áll, ezért azok bármilyen felhasználása, megjelenítése írásbeli engedélyhez kötött, amit előzetesen a honlap tulajdonosától kérhetnek.

Tóth Zsuzsanna

hangfejlesztő, magyar tanár, előadóművész
E-mail: info [at] hangfejlesztes.hu

Üdítő volt minden Nála eltöltött óra. A reklámfilm forgatása alatt is nagy segítségemre volt, kon­­centrálttá tett és előhozta belőlem a kigyakorolt és meg­erő­sített hangomat. Én persze ebből semmit nem érzékeltem tudatosan… mások viszont igen. A filmmel kapcsolatban az első megjegyzések azok voltak, hogy „milyen szépen beszélek”. És valóban! Nekem is nagyon tetszik! :-)

Gergye Laura, „a Turbó-diéta háziasszonya”
A reklámfilmet itt tekintheted meg »

A magabiztos hang létre­hozásá­­hoz elengedhetetlen a helyes testtartás. Tamás Krisztina segített nekem abban, hogy a helyes tartást elérjem, így könnyebben tudjak lélegezni, ami a normál hangerő alapvető támasza minden emberi hangadásnál.

egyensulyban.com